ก้าวสู่ PA ช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมั่นใจ” 2 ช.ม. ฟรี ไม่มีวุฒิบัตร

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตร ก้าวสู่ PA ช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมั่นใจ” 2 ช.ม. ฟรี ไม่มีวุฒิบัตร
สาระย่อย  คำอธิบายรายวิชา
- สรุปแนวคิดการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานและวิทยะฐานะโดยยึดศาสตร์พระราชาเป็นฐาน"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"( King s Wisdom - Based Approach)
- อธิบายหลักการและเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว21 ว21+ว9ว9 สำหรับครู
- อธิบายหลักการและเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว ว10 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
- การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครูสู่คุณภาพผู้เรียน(ผลลัพธ์)และประเด็นท้าทายสู่การทำข้อตกลง
-กรณีศึกษา(Case Study) และถามตอบการเตรียมความพร้อม ว21 ว21+ว9 ว10


วิทยากร  ดร.สุรัตน์ , ครูยุทธ


จำนวน  การสอนออนไลน์สดผ่านZoom 2 ชั่วโมง