64002 สร้างคอร์สออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มที่มีระบบ LMS & MIS

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตร 64002 สร้างคอร์สออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มที่มีระบบ LMS & MIS
สาระย่อย 
-บูรณาการศาสตร์พระราชา"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"กับการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการสอนตามกรอบแนวคิด TPACK MODEL
-อธิบายระบบการจัดการเรียนรู้ MOOC และเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์( Learning Management System Platform)
-จัดการสรางบทเรียนสื่อดิจิทัลแบบทดและจัดการเียนรู้ออนไลน์บนแพลตฟอร์มโรงเรียน(ครู)บนฟ้า(Cloud and Platform -Based School)
-สอนสดออนไลน์ด้วยห้องเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มโรงเรียน(ครู)โดยจัดระบบรายห้อง
-การวัดผลประเมินผลและการรายงานผลการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัดจากแพลตฟอร์มโรงเรียน(ครู)ออนไลน์
-การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์ผู้เรียนตามข้อตกลงบนแพลตฟอร์มโรงเรียน(ครู)ออนไลน์(Performance Agreement and Appraisal:PA&A)


วิทยากร  ครูขวัญฤทัย,ครูกฤษณะ ครูปราณปริยา


จำนวน  การสอนออนไลน์สดผ่านZoom 3 ชั่วโมง

ราคาปกติ 598
เหลือ399